Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Algemene bepalingen


De e-commerce website van Bart.Homecooking, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Sint-Annaboomstraat 82, 2070 Zwijndrecht, BTW BE 0849.833.430, RPR ANTWERPEN, (hierna genoemd 'Bart Joos) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Bart.Homecooking moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bart.Homecooking aanvaard zijn.


Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bart.Homecooking niet. Bart.Homecooking is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bart.Homecooking is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. grootte, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bart.Homecooking. Bart.Homecooking kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Online aankopen


Beschrijving bestelprocedure: De klant kan naar het tabblad ‘traiteur’ gaan en daar het gewenste product kiezen, alsook het aantal stuks. De klant kan meer informatie vinden naast de voorbeeldafbeelding’. Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop ‘plaats in winkelmandje’ naar het winkelmandje gegaan worden. Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. De klant geeft de facturatiegegevens in. De klant kan ook een ander afleveradres invoeren. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De klant kan indien gewenst ook een opmerking toevoegen. De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor heeft hij/zij de keuze tussen: overschrijving of cash Alle extra kosten vanwege de betalingsmethode worden vermeld, tenzij Bart.Homecooking de kosten op zich neemt. De klant moet het vakje aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van Bart.Homecooking gelezen te hebben en akkoord gaat. De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link Algemene Voorwaarden te klikken. De klant kan nu op de knop ‘Plaats bestelling’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een foutmelding. De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Plaats bestelling’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail. Bart.Homecooking is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Levering en uitvoering van de overeenkomst


Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Bart.Homecooking hiervan verwittigd. De klant ontvangt dan een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen. Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen enkel afgehaald worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt. Enkel na schriftelijke bevestiging kunnen de goederen geleverd worden. Deze worden gratis geleverd binnen een straal van 15km, voor leveringen met een minimum order van €75,00. Voor leveringen die hierbuiten vallen worden leverkosten aangerekend aan 0,35€/km. Leveringen buiten België zijn voorlopig nog niet mogelijk. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen afgehaald bij Bart.Homecooking en dit op de afgesproken datum en tijdstip. Echter is dit geen garantie. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Bart.Homecooking. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Bart.Homecooking was geboden.


Eigendomsvoorbehoud


De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Bart.Homecooking. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bart.Homecooking te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Bart.Homecooking. Volgens wetboek VI WER – art. VI 47 en volgende, kan de Klant echter zijn herroepingsrecht niet uitoefenen op de aangekochte goederen aangezien:

*de aangekochte goederen snel kunnen bederven en beperkt houdbaar zijn.

*bovendien kunnen de aangekochte ‘verzegelde’ goederen na afhaling niet teruggebracht of teruggezonden worden omwille van gezondheidsbescherming of om hygiënische redenen.


Garantie


Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. De wettelijke garantiebepalingen zijn echter niet van toepassing op artikelen met een korte levensduur of kortere vervaldatum, waaronder onze voeding valt.

Klantendienst


De klantendienst van Bart.Homecooking is bereikbaar op het telefoonnummer +32 471/74 68 36, via e-mail op info@bart-homecooking.be of per post
op het volgende kantooradres: Sint-Annaboomstraat 82, 2070 Zwijndrecht. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Bart.Homecooking beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van
10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Bart.Homecooking zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ONE.COM


Onze winkel wordt gehost door One.com. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons toelaat onze producten en diensten aan u te verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag en databases van One.com en de algemene One.com applicatie. Ze bewaren uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall.


Betaling


Als u kiest voor een direct payment gateway om uw aankoop te voltooien, dan kan onze gateway via derden uw creditcardgegevens voor dat doel gebruiken.


Diensten van derden


Derden waarop wij een beroep doen zullen uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover zij dat nodig hebben om de diensten die zij ons bieden, uit te voeren.

Bepaalde derde partijen die diensten aanbieden, zoals payment gateways en andere betaaldiensten, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij hen verplicht moeten verstrekken in verband met uw aankoopgerelateerde transactie. Voor deze aanbieders raden wij aan dat u hun privacybeleid leest zodat u begrijp in welke mate zij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

U moet er vooral rekening mee houden dat bepaalde providers gevestigd zijn in of faciliteiten hebben die gevestigd zijn in een ander rechtsgebied dan het uwe of het onze. Als u ervoor kiest om met een transactie door te gaan waarvoor de diensten van derden nodig zijn, dan kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van het/de rechtsgebied(en) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Zodra u de website van de winkel verlaat of naar een website of toepassing van derden wordt geleid, bent u niet langer onderhevig aan dit privacybeleid of de algemene voorwaarden van onze website.Bent  u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.bart-homecooking.be.

 

Links


Wanneer u in onze winkel op links klikt, kunt u weggeleid worden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyhandelingen van andere sites en raden u aan om hun privacyverklaring te lezen.


Beveiliging


Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen we de nodige voorzorgen en volgen we de beste praktijken uit de branche om ervoor te zorgen dat ze niet verloren raken, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden. Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie geëncrypteerd door middel van secure socket layer technologie (SSL) en bewaard met een AES-256 encryptie.

Minimumleeftijd voor toestemming

Door deze site te gebruiken verklaart u dat u minstens meerderjarig bent in uw staat of provincie van woonplaats, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van woonplaats en dat u ons de toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.

Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Bart.Homecooking om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.

Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Bart.Homecooking. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement ANTWERPEN AFDELING ANTWERPEN bevoegd.